تعداد محصول: 4 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
PID751V


0
دارای تعداد 10 نفطه لمسی همزمان
امكان نوشتن و پاك كردن با انگشتان و یا قلم لمسی
نرم افزار ایجاد محتوا
امكان ارائه نرم افزار انتقال محتوا از طریق شبكه
PID841V


0
دارای تعداد 10 نفطه لمسی همزمان
دارای وضوح تصویر 4K
امكان نوشتن و پاك كردن با انگشتان و یا قلم لمسی
نرم افزار ایجاد محتوا
PID552V


0
دارای تعداد 10 نفطه لمسی همزمان
امكان نوشتن و پاك كردن با انگشتان و یا قلم لمسی
نرم افزار ایجاد محتوا
امكان ارائه نرم افزار انتقال محتوا از طریق شبكه
PID652V


0
دارای تعداد 10 نفطه لمسی همزمان
دارای وضوح تصویر 4K
امكان نوشتن و پاك كردن با انگشتان و یا قلم لمسی
نرم افزار ایجاد محتوا