تعداد محصول: 3 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
PV55S501V


0
Bezel Width 1.8mm
كاربری 24 ساعته در 7 روز هفته
مجهز به پنل (DID) با فناوری IPS
اتصال زنجیره ای مانیتورها
PV49N451V


0
Bezel Width 3.8mm
كاربری 24 ساعته در 7 روز هفته
مجهز به پنل (DID) با فناوری IPS
اتصال زنجیره ای مانیتورها
PV55U501V


0
Bezel Width 3.8mm
كاربری 24 ساعته در 7 روز هفته
مجهز به پنل (DID) با فناوری IPS
اتصال زنجیره ای مانیتورها