دیجیتال
مواد مصرفی دستگاه های فتوكپی دیجیتال شامل كارتریج تونر، دولوپر و درام می باشد.